Tìm tất cả các cầu cho cặp số:   với độ dài thấp nhất:  ngày  
Ngày