Độ dài của cầu:    ngày  
Ngày            
Số ngày cầu chạy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kết quả soi cầu ngày 14/02/2018 tìm được 253 cầu có độ dài >= 3 ngày:
Thống kê cầu lặp:
59,9516 cầu
15,5112 cầu
16,6111 cầu
57,7510 cầu
39,939 cầu
79,979 cầu
118 cầu
12,218 cầu
13,317 cầu
17,717 cầu
19,917 cầu
25,527 cầu
27,727 cầu
29,927 cầu
09,906 cầu
14,416 cầu
26,626 cầu
28,826 cầu
45,546 cầu
47,746 cầu
01,105 cầu
23,325 cầu
37,735 cầu
555 cầu
995 cầu
03,304 cầu
04,404 cầu
05,504 cầu
34,434 cầu
38,834 cầu
444 cầu
58,854 cầu
78,874 cầu
35,533 cầu
48,843 cầu
67,763 cầu
002 cầu
06,602 cầu
07,702 cầu
08,802 cầu
24,422 cầu
49,942 cầu
56,652 cầu
68,862 cầu
772 cầu
882 cầu
89,982 cầu
02,201 cầu
18,811 cầu
221 cầu
69,961 cầu